• Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

AMC North er et advokatanpartsselskab.

Følgende forretningsbetingelser er gældende for de opgaver, som AMC North CVR-nummer 29 40 51 11, påtager sig, med mindre andet aftales skriftligt.

Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

AMC North er omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om enhver klient.

Fortrolighed og interesse- eller loyalitetskonflikt

Alle hos AMC North er underlagt tavshedspligt, dvs. at alle oplysninger behandles fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer undersøger, vi hvorvidt der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Skulle der opstå en situation undervejs, som medfører inhabilitet eller interessekonflikt, skal vi frasige os opgaven.

Forudbetaling, honorar, fakturering og afslutning af en opgave

Hvis vi modtager forudbetalt honorar, udlæg eller omkostninger indsættes dette på vores klientkonto og kan inklusive eventuelle renter anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt.

Betaling for opgaven afregnes efter følgende parametre: medgåede tid, juristens knowhow, opgavens kompleksitet, betydning for klienten, det med opgaven forbundne ansvar og resultat. Honoraret er eksklusive relevante omkostninger og udlæg.

Når der er tale om længerevarende opgaver, aftales der enten måneds – eller kvartalsvis afregning. Ved enkeltstående opgaver udsteder vi faktura, når opgaven er afsluttet. Vores betalingsbetingelser er typisk 8 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler.

Vi forbeholder os retten til at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores udstedte fakturaer er væsentligt overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Vi kan endvidere vælge at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi vurderer, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.

Klientmidler

AMC North forvalter klientmidler efter gældende regler herom. I overensstemmelse hermed indsættes klientmidler på særskilte klientkonti og tilskrevne positive eller negative renter tilfalder klienten. Klientmidler er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning. Beskyttelsen er med virkning fra 1. juni 2015 og generelt begrænset til 100.000 EUR pr. klient pr. pengeinstitut. AMC North hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvori midlerne er indsat.

Klager

AMC North er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager. Hvis klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, beder vi klienten om at kontakte os for en afklarende drøftelse af forholdet.
Kan der ikke opnås enighed om en klage, kan klienten indbringe sagen for Advokatnævnet. Kontaktoplysninger på Advokatnævnet:

Hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk

Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Hvis klienten er forbruger, kan der også klages tilEU-Kommissionens online klageportal. Dette er særlig relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelsen af en klage skal vores emailadresse oplyses.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

AMC North er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Vi er ansvarsforsikret i HDI Gerling.

Vores klientmæssige ansvar er begrænset til maksimalt DKK 50 millioner pr. opgave. En klient kan imidlertid højst modtage DKK 100 millioner for krav rejst eller forhøjet indenfor det samme eller det umiddelbart efterfølgende kalenderår. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvensstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Vores datapolitik

I vores egenskab som advokatvirksomhed er vi dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Vi er underlagt persondataloven og persondataforordningen, hvilket betyder, at vi er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger, vi behandler, samt hvilke rettigheder du har.

Såfremt, vi har registreret persondata om dig, er det i de fleste tilfælde, fordi du er klient hos os, men det kan også være fordi dine persondata af andre åsager er indgåt til os i forbindelse med en sag, hvor vi er involveret. Vi registrerer også persondata om vores samarbejdspartnere.

I forbindelse med vores opgaveløsning kan vi, i nødvendigt omfang, have brug for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, cpr-nr., bankoplysninger, kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet billede-ID, foto, økonomiske forhold, eventuelle oplysninger om strafbare forhold. Det kan også dreje sig om følsomme personoplysninger, såsom oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Vi kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger. Vi kan dog oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, hvorvidt vi eller vores kunde kan risikere at få behov for oplysningerne med henblik på at forsvare sig mod retskrav, herunder forældelsesloven, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med de advokatetiske regler, retsplejeloven, persondataloven og persondataforordningen og vi det er vigtigt at understrege, at vi behandler kun dine persondata, hvis vi har saglig begrundelse for at gøre det.

Vores behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jf. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som vi har i at behandle og opbevare klientdata samt nødvendigheden heraf for at kunne foretage vores opgaveløsning.

Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af, at vi i forbindelse med hvidvaskloven er forpligtet til at indsamle og opbevare sygesikringsbevis og pas, kørekort eller andet billede-ID, jfr. artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen.

Vi kan endvidere behandle oplysninger om personnummer, når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med en offentlig myndighed, jf. databeskyttelseslovens regler om behandling af personnummer.

Vi kan i nødvendigt omfang behandle følsomme personoplysninger, når behandlingen sker for at fastlægge eller forsvare et retskrav, jfr. artikel 9 (2) (f) i persondataforordningen.

Såfremt du indgår i et samarbejde med os, har vi en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondata-forordningen i at behandle nødvendige personoplysninger om dig.

Modtagere og behandlere af personoplysninger

Dine personoplysninger behandles udelukkende af os, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Eksempelvis vil dit cpr-nummer blive videregivet til tinglysningsretten i forbindelse med eventuel tinglysning. Endvidere kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt vi skal søge om forsikringsdækning på dine vegne.

Videregivelse af dine personoplysninger kan ske til vores samarbejdspartnere, herunder databehandlere, hvis videregivelsen er nødvendig for vores opgaveløsning. Dette sker inden for rammerne af de regler, vi er omfattet af og under iagttagelse af vores lovbestemte tavshedspligt.

Vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger om besøgende på vores hjemmeside. Dette sker kun såfremt den besøgende selv giver os oplysningerne ved udfyldelse af kontaktformularen på hjemmesiden. Vi behandler de personoplysninger, som du selv giver, f.eks. ved at sende en e-mail eller ved at bruge kontaktformularen på hjemmesiden. Personoplysningerne behandles med henblik på at kunne besvare henvendelser.

Hvis der på baggrund af henvendelserne etableres et kundeforhold, opbevares mails, udleverende personoplysninger samt øvrige dokumenter elektronisk. Afhængig af sagtype opbevares personoplysninger ligeledes i fysisk form, mens sagen er aktiv. Informationerne slettes, såfremt der ikke etableres et kundeforhold.

Adgang til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning eller indsigelser

Du har mulighed for at fåindsigt i, hvilke informationer vi har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer vi en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset.

Såremt du gør indsigelser mod vores behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for behandling af sagen, vil vi ikke længere kunne behandle sagen. Sagen vil herefter blive afsluttet og afregnet.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor vi ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker indsigt i, berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos os, eller begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse til mail@amcnorth.dk.

Dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Varighed og opbevaring af oplysninger

Oplysninger bliver i udgangspunktet opbevaret forsvarligt i 5 år regnet fra, at sagen er arkiveret. Årsagen til dette, skal bl.a. ses i at undgå interessekonflikter samt med henblik på opfyldelse af bogføringsloven og hvidvaskloven. Hvis der i sagen foreligger forhold, hvor det vil være formålstjenstligt at opbevare sagen eller dele heraf i mere end 5 år, kan oplysningerne opbevares i længere tid.

Databehandler

I vores egenskab som administrator er vi databehandler. Derudover kan vi anvende eksterne virksomheder til at den tekniske drift af vores virksomhed. Disse virksomheder fungerer som databehandlere i forhold til de persondata, som vi er dataansvarlig for. Vores databehandlere har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af persondata. På din anmodning, og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for et arbejdet forbundet hermed, giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til, at databehandleren kan vise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. Disse regler opdateres løbende og indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter data mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi sørger for, at de indsamlede oplysninger, inklusive persondata, behandles varsomt og beskyttes i henhold til gældende sikkerhedsstandarder. Vi har strenge sikkerhedsprocedurer for indsamling, opbevaring og overførsel af persondata for at hindre uautoriseret adgang og for at overholde gældende lovgivning. Vores sikkerhed kontrolleres jævnligt. De oplysninger og personlige oplysninger, du giver os, gemmes på vores egen eller på en af vores databehandlers servere. Derudover  har vi truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine persondata mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring og mod uautoriseret offentliggørelse, misbrug eller anden handling i strid med gældende lovgivning. Vi gemmer og behandler dine personlige data på it-systemer med kontrolleret og begrænset adgang. Vi bruger industristandarder som firewalls og autentificeringsbeskyttelse for at beskytte dine persondata.

Ændring af vores persondatapolitik

Vi kan til enhver tid og uden varsel opdatere og ændre denne persondatapolitik med virkning for fremtiden.

Henvendelse

Henvendelser vedrørende persondatapolitikken kan AMC North, Østerfælled Torv 5-7, 2100 København Ø.

Klager

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over behandling af dine persondata: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K, T.: +45 3319 3200, Mail: dt@datatilsynet.dk

Seneste nyheder

Om AMC North

I AMC North hjælper vi investorer med at opkøbe, udvikle og administrere ejendomme. Vores speciale er property asset management – professionel og omhyggelig ejendomsforvaltning.

Vores mål er at skabe en god og sund udvikling for de ejendomme, vi rådgiver vores investorer i. Vores investorer er bl.a. fonde og familieejede selskaber.

Vi har mange års erfaring med at udvikle og administrere større porteføljer af boligudlejningsejendomme. Vi kortlægger og realiserer ejendommens potentiale med henblik på at skabe et skabe det bedst mulige afkast for vores investorer.

© Copyright - AMC North 2018